Home About Us How It Works Rewards Your Rights FAQ's Contact Us
Sluit aan by Forum24
Meld aan

Jou Privaatheid

In hierdie Privaatheidsbeleid van Media24 Koerante sal enige gedefinieerde terme dieselfde betekenisse hê soos aan hulle verleen is in Media24 Koerante se Bepalings en Voorwaardes vir Gebruik.

Dit is Media24 Koerante se beleid om die privaatheid van sy Lede te respekteer.

Media24 Koerante sal nooit enige persoonlike inligting oor  jou redigeer, deel of bekend maak sonder jou vooraf goedkeuring nie. Tydens jou lidmaatskap van Media24 Koerante, mag Media24 Koerante persoonlike data en inligting oor jou bekom wat jy verskaf het tydens die registrasieproses op ’n paneel van Media24 Koerante of deelname aan Media24 Koerante se aktiwiteite. Hierdie inligting kan jou naam, woonadres, e-posadres, telefoonnommer en ander algemene inligting insluit wat verskaf is met betrekking tot jou deelname aan spesifieke panele van Media24 Koerante of Media24 Koerante se aktiwiteite. Hierdie inligting sal hanteer word in ooreenstemming met die Suid-Afrikaanse Marknavorsingsvereniging se gedragskode, wat ook voldoen aan die internasionale ICC/ESOMAR-gedragskodes, en beskikbaar is by http://www.samra.co.za/professionalpractice/ethics/code-of-conduct/.

In hierdie verband onderneem Media24 Koerante om slegs die data te gebruik wat jy aan ons voorsien het in ooreenstemming met die volgende voorwaardes:
 1. Ons sal nie data verhuur of verkoop waarmeer 'n derde party jou persoonlik kan identifiseer nie.
 2. Jy sal nooit kommunikasie van ’n derde party ontvang as gevolg van die gebruik van die Media24 Koerante-webwerf, deelname aan Media24 Koerante se navorsingsaktiwiteite of deur ’n paneellid van Media24 Koerante te word nie, tensy jy spesifiek kies om dit te doen.
 3. Jou inligting mag aan kliënte bekend gemaak word vir navorsingsdoeleindes. Sulke data sal slegs verskaf word in anonieme, nie-bydraende formaat en sodanig dat geen party buite Media24 Koerante die inligting kan gebruik om jou persoonlik te identifiseer, of om jou op enige manier te kontak nie.
 4. Jou anonieme data mag bekend gemaak word aan sakevennote, bemarkers of adverteerders vir die bevordering van Media24 Koerante se dienste. Ons mag byvoorbeeld aan ’n adverteerder die persentasie ouderdomsgroepe van ons Lede verskaf. Sulke inligting sal voorsien word in ’n anonieme, nie-bydraende formaat sodat geen derde party die inligting kan gebruik om jou persoonlik te identifiseer, of om jou op enige manier te kontak nie.
 5. Navorsingsresultate mag slegs in die openbare domein vrygestel word. Dit is kenmerkend van die kollektiewe formaat (byvoorbeeld 20% van respondente het gesê blou is hul gunsteling-kleur) en sal nie daartoe lei dat enige persoonlike identifiserende inligting bekend gemaak word nie.
 6. Ons sal dit duidelik stel hoekom ons persoonlike inligting insamel en hoe dit gebruik sal word. Op jou versoek sal ons jou toelaat om enige persoonlike inligting oor jouself na te gaan en te wysig.
 7. Media24 Koerante onderneem om jou persoonlike inligting veilig te stoor. Die verkryging en verwerking van persoonlike data deur personeel van Media24 Koerante sal beperk word tot sakevereistes wat insluit, maar nie noodwendig beperk is nie tot:
  • Ontleding van navorsingsdata
  • Paneelkommunikasie (sien asseblief hieronder)
  • Afhandeling van betalings
  • Tegniese verwerking
  • Hantering van navrae, tegniese probleme of klagtes.
 8. Jy is aanspreeklik om die vertroulikheid van jou aanmeld-inligting in stand te hou (jou aanmeldnaam en wagwoord). Jy is ten volle verantwoordelik en stem in om Media24 Koerante te vrywaar teen alle aktiwiteite (insluitend die vermyding van skuld, die aktiwiteite van ander persone) wat plaasvind onder jou aanmeldnaam of rekening. Jy moet verseker dat jy aan die einde van elke sessie volledig afmeld van jou Paneel-gebaseerde toegang (dit is veral belangrik vir diegene wat ’n rekenaar met ander gebruikers deel).
 9. Ons kan nie waarborg dat private kommunikasie en ander identifiseerbare persoonlike inligting nooit bekend gemaak sal word op maniere wat nie in hierdie afdeling beskryf is nie. Ons kan byvoorbeeld (sonder om die afstanddoening te beperk) gedwing word om inligting bekend te maak aan ’n regeringsinstansie wat dit wetlik vereis of aan enige hof wat binne sy magte optree. Ons behou die reg voor en jy stem hiermee in om ons toe te laat om enige inligting oor jou aan wetstoepassings- of regeringsamptenare of enige hof of hofamptenare bekend te maak soos ons volgens ons eie diskresie nodig of toepaslik  ag.
 10. Niks in hierdie Ooreenkoms met betrekking tot die vertroulikheid van inligting sal Media24 Koerante verhoed of verhinder om gehoor te gee aan sy wetlike verpligtinge in verband met onthullings ingevolge die Wet op Databeskerming 1988 nie.
 11. Deur ’n lid van Media24 Koerante te word, stem jy in om Media24 Koerante toe te laat om met jou te kommunikeer in verband met jou lidmaatskap van Media24 Koerante se Panele en geleenthede om deel te neem aan Media24 Koerante se aktiwiteite. Dit sluit in maar is nie noodwendig beperk nie tot kommunikasie in verband met:
  • Stemmings deur Media24 Koerante
  • Ander tipes navorsing deur Media24 Koerante
  • Media24 Koerante se navorsingsresultate
  • Media24 Koerante se nuusbriewe
  • Veranderings wat jou deelname aan Media24 Koerante se aktiwiteite kan raak
  • Paneelkommunikasies (bv. rekeningnavrae en/of klagtes)
  • Betaling of wisseling van pryse
Buiten betaling of wisseling van pryse, sal kommunikasie per e-pos plaasvind. Media24 Koerante sal altyd hierdie kommunikasie op verantwoordelike wyse gebruik.
Soos enige ander kommersiële webwerf, sal ons dalk gebruik maak van “koekies”. ’n Koekie is ’n tekslêer in die webblaaier se adreslys op jou rekenaar se hardeskyf. Enige webwerf wat nie die koekie opgestel het nie, sal nie die koekie kan lees nie. Koekies sal ons webwerf in staat stel om persoonlike inligting wat jy vrywillig aan ons verskaf het, te herken en ons mag dit gebruik om jou van gespesifiseerde webblaaie te voorsien.
Die webwerf bevat skakels na ander webblaaie, en omgekeerd. Hierdie privaatheidsbeleid is slegs van toepassing op inligting wat deur Media24 Koerante op hierdie webwerf beskerm word.

Ons kan hierdie privaatheidsbeleid van tyd tot tyd bywerk.