Home About Us How It Works Rewards Your Rights FAQ's Contact Us
Sluit aan by Forum24
Meld aan

Bepalings en Voorwaardes:

Bepalings en voorwaardes - weergawe 3.0. Laas bygewerk op 6 Julie 2021. 

1. Algemeen
 1. Media24 se Aanlyn-Forum24 (hierna “Media24 se Aanlynpaneel” of “Media24 Paneel” genoem) se webwerf: http://www.forum24.co.za, (die “Webwerf”) word voorsien deur Media24, met geregistreerde kantore by Mediapark, Aucklandpark, Johannesburg, Suid-Afrika en Naspers-sentrum, Heerengracht 40, Kaapstad, Suid-Afrika (hierna “Media24" genoem).
 2. Gebruik van die Webwerf en enige ander webwerwe van Media24 waarna jy verwys kan word (saam die “Media24 webwerwe” genoem) en lidmaatskap van alle panele saamgestel en geadministreer deur Media24 (“Media24 se Panele”) of deelname aan enige ander navorsingsaktiwiteite van Media24 (“Media24 se Aktiwiteite”) word gereguleer deur hierdie bepalings en voorwaardes vir gebruik (die “Bepalings”).
 3. Media24 Forum24 sal die volgende insluit:
  • News24
  • Die Burger
  • Son
  • City Press
  • Daily Sun
  • Daily Sun on the GO
  • Beeld
  • Rapport
  • Volksblad
  • Gemeenskap koerante
 4. Lees asseblief hierdie Bepalings sorgvuldig deur en indien jy enige vrae het, stuur asseblief e-pos aan Media24 by inligting@forum24.co.za
 
2. Erkenning en Aanvaarding
 1. Registrasie by Media24 se Aanlyn Forum24 is vrywillig en jy kan jou profiel in enige stadium uitwis.
 2. Deur jou keuse om te registreer vir deelname as ’n lid van ’n Aanlynpaneel van Media24 (“Lid”), of deur deelname aan ’n Aktiwiteit van Media24 of deur Media24 se webwerwe te besoek, stem jy in om:
  1. bevestig dat, sou jy onder die ouderdom van 18 is, jy handel met die bystand en toestemming van 'n persoon ouer as 18, wat regtens bevoeg is om sodanige toestemming te verleen;....
  2. instem tot die insameling en verwerking van jou persoonlike inligting ingevolge ons Privaatheidsbeleid
  3. stem jy in tot die voorwaardes van hierdie Bepalings.
 3. Indien jy nie hierdie Bepalings wil aanvaar nie, moet jy onmiddellik Media24 se webwerf verlaat en/of deelname aan enige Panele van Media24 of Media24 se Aktiwiteite staak. 
 4. Media24 behou die reg om geheel na eie goeddunke op enige tyd en van tyd tot tyd hierdie Bepalings of ’n gedeelte daarvan te wysig of te verander. In so ’n geval sal Media24 sulke veranderings onder jou aandag bring deur ’n kennisgewing op sy webwerf te plaas. Jou voortgesette gebruik van die webwerwe van Media24 of Media24 se Aktiwiteite sal beskou word as bevestigde erkenning van enige wysiging of enige verandering en jou voortgesette instemming om deur die gewysigde Bepalings gebind te word.
   
 
3. Bepalings van Deelname
 1. Media24 se Lidmaatskap-registrasieproses
  1. Om ’n Lid te word en deel te neem aan ’n Paneel van Media24 , is dit nodig om by Media24 te registreer en ’n Paneellidmaatskapprofiel te skep volgens die registrasieproses soos hieronder uiteengesit (“Media24 se Registrasieproses”).
  2. Elke keer wanneer hulle by ’n Paneel van Media24 wil aansluit, moet voornemende Lede ’n registrasievorm invul. Registrasievorms sluit in:
   1. Die vorm wat op die Webwerf beskikbaar is, maar dit kan ook toestemming-gebaseerde registrasievorms op webwerwe van derde partye insluit;
   2. Registrasievorms voorsien deur Media24, wat toegang bied tot webwerwe van derde partye; of
   3. Registrasievorms verkry deur skakels in ’n e-pos wat aan jou gestuur word deur ’n derde party of deur Media24, waar jy toestemming verleen het om sulke e-posse vanaf hierdie bronne te ontvang.
  3. Die registrasievorm kan ’n aantal vrae insluit of beperk word tot slegs toestemming om by Media24 se Paneel aan te sluit.
  4. Tydens elke Registrasieproses by Media24, sal voornemende Lede ingelig word oor enige bepalings bo en behalwe hierdie Bepalings wat van toepassing sal wees op lidmaatskap van die onderskeie Panele van Media24.
 2. Onderneming met betrekking tot inligting verskaf
  1. In ruil vir die feit dat Media24 aan jou toegang verleen tot die Webwerwe en/of die vermoë om aan ’n Aanlynpaneel of Paneelaktiwiteit van Media24 deel te neem, stem jy in om:
   1. Ware, akkurate en volledige inligting oor jouself te verskaf soos aangevra tydens Media24 se Registrasieproses;
   2. Spoedig jou persoonlike lidmaatskapbesonderhede by te werk, insluitend die Paneel-lidmaatskapprofiel (soos hieronder gedefinieer in 3.3.) om dit waar, akkuraat, geldig en volledig te hou;
   3. Ware, akkurate, huidige en volledige inligting oor jouself te verskaf soos aangevra deur Media24 tydens deelname aan ’n Paneel of Aktiwiteit van Media24 of Media24 .
  2. Indien jy inligting verskaf wat onwaar, onakkuraat, onvolledig en nie op datum is nie, of Media24 redelike gronde het om te vermoed dat die inligting onwaar, onakkuraat, onvolledig of nie op datum is nie, behou Media24 die reg om jou huidige toegang tot, gebruik van, en/of deelname aan Media24 se Panele of Aktiwiteite op te skort of te beëindig. Dit is onderhewig aan jou reg om te weier om te antwoord op enige Panele of Media24 se opnames of versoek om inligting.
 3. Jou Paneel-lidmaatskapprofiel en Media24 Rekening
  1. Ná voltooiing van Media24 se Registrasieproses, sal Lede voorsien word van ’n profiel (“Paneel-lidmaatskapprofiel”) en ’n rekening (“Media24 Rekening”) vir daardie Panele en Aktiwiteite van Media24 (met verwysing na ’n spesifieke Paneel van Media24) waarvoor Krediet (soos hieronder gedefinieer in Deel 3.c.vi) toegeken is.
  2. Slegs een Paneel-lidmaatskapprofiel per Lid word toegelaat vir elke Paneel van Media24 en slegs een Media24 Rekening word toegelaat vir elke Lid vir elke Paneel van Media24 waarvoor Krediet toegeken is. Indien daar gevind word dat enige Lid veelvoudige Paneel-lidmaatskapprofiele en/of Media24 Rekeninge het, kan sekondêre Paneel-lidmaatskapprofiele en/of Media24 Rekeninge geskrap word. Opgehoopte krediet in sekondêre Media24 Rekeninge mag nie oorgedra word nie. Media24 kan bewyse van identiteit aanvra in die geval van ’n dispuut.
  3. ’n Unieke e-posadres moet deur elke Lid gebruik word. (Dit beteken byvoorbeeld dat gesinslede nie elk ’n rekening kan hê en ’n gedeelde e-posadres kan gebruik nie. Elkeen moet ’n aparte rekening hê met ’n aparte e-posadres.)
  4. Slegs ’n individuele Lid het toegang tot elke Paneel-lidmaatskapprofiel en Media24 Rekening en geen ander individu mag toegang kry sonder die uitdruklike toestemming en magtiging van Media24 nie. Jy onderneem om Media24 onmiddellik in kennis te stel wanneer jy van enige ongemagtigde gebruik van jou inligting, Paneel-lidmaatskapprofiel en/of Media24 Rekening of enige ander verbreking van sekuriteit bewus word of dit vermoed.
  5. Indien ’n ander individu toegang kry tot jou Media24 Rekening, behou Media24 die reg om die rekening te bevries totdat die saak opgelos is. Media24 behou die reg om enige bonus wat die ongemagtigde gebruiker deur toegang verdien het, terug te eis en die Lid sal geen verhaalsreg teen Media24 hê nie.
  6. Lede kan krediete vir hul Media24 Rekening (“Krediet”) ophoop op die voorgeskrewe wyse soos uiteengesit op Media24 se webblaaie (sien “Belonings”), insluitend deur Media24 se Registrasieproses te voltooi en deur deel te neem aan Media24 se Panele en verwante Aktiwiteite waar Krediet verdien word. Die Krediet wat opgehoop is vir deelname aan ’n Paneel of verwante Aktiwiteit van Media24, sal deur middel van gemagtigde kanale aan Lede gekommunikeer word.
  7. Tensy anders spesifiek in kennis gestel, kan Krediet slegs verkry word indien al en enige instruksies met betrekking tot Krediet gevolg word. ’n Lid se versuim om vereiste instruksies of prosedures korrek uit te voer kan daartoe lei dat geen Krediet toegeken word nie, en die Lid sal dan geen verhaalsreg teen Media24 hê nie.
  8. Verdiende Krediet sal in jou Media24 Rekening aangeteken word, maar geen verdiende Krediet kan geruil word totdat die Lid (ingevolge paragraaf 3.c.ix hieronder) die vasgestelde nakomingsvlak bereik het wat op die “Belonings”- en “Kies ’n Prys”-blaaie van die Webwerf aan die Lid bekend gemaak word nie.
  9. Media24 behou die reg om die omvang van Media24 se Aktiwiteite en Media24 se Panele of verwante Aktiwiteite waardeur Krediet opgehoop kan word te verander, asook die herhaling van uitnodigings tot sulke Aktiwiteite en Panele. Media24 behou ook die reg om die Kredietvlak voordat die Krediet gewissel kan word, te verander. Beloningspunte/-Krediete is geldig vir 12 maande vanaf die datum waarop jy dit verdien het.  Beloningspunte/-krediete wat nie gebruik word binne 12 maande nadat dit verdien is nie, sal verbeur word.
  10. Krediet mag nie oorgedra word aan ander Media24 Rekeninge nie of op enige manier saamgestel word nie en die verkoop of ruil van Krediet is streng verbode. Krediet het geen geldwaarde nie, en kan slegs gebruik word om die aangewese Beloning te wissel.
  11. Media24 kan van tyd tot tyd ’n Lid se Media24 Rekening opwaarts of afwaarts aanpas in reaksie op foute wat deur Lede erken word of kan voorkom as gevolg van vermoedelike bedrog, waarvoor ons volle gesag het.
  12. Media24 behou die reg om enige Media24 Rekening te beëindig wat vir ’n tydperk van 6 maande of meer in onbruik is. Met “in onbruik” bedoel ons waar die Lid nie binne die voorafgaande tydperk van 6 maande aan die relevante Paneel of verwante Aktiwiteit van Media24 deelgeneem het nie. Media24 sal poog om die Lid by die gekose e-posadres te kontak indien hul Media24 Rekening moontlik gesluit sal word as gevolg van geen aktiwiteit nie. Indien daar geen bevredigende antwoord is nie, sal die Media24 Rekening beëindig word en enige opgehoopte Krediet sal verbeur word.
 4. Gebruikerinhoud
  1. Gebruik van Media24 se webblaaie en deelname aan Media24 se Aktiwiteite of Media24 se Panele kan jou in staat stel om met Media24 se webblaaie te skakel of inhoud te lewer, wat sigbaar sal wees vir ander gebruikers van Media24 se webblaaie (“Gebruikerinhoud”).
  2. Jy erken dat Gebruikerinhoud wat deur jou verskaf word, alleenlik jou verantwoordelikheid is. Dit beteken dat jy, en nie Media24 nie, geheel en al verantwoordelik is vir alle Gebruikerinhoud wat jy laai, pos, waarmee jy skakel, wat jy per e-pos stuur of andersins versend via jou gebruik van die Media24 webblaaie of jou deelname aan enige van Media24 se Aktiwiteite of Media24 se Panele.
  3. Media24 sal nie die Gebruikerinhoud wat op die webblaaie gepos word, beheer of vooraf skandeer nie en waarborg nie die akkuraatheid, integriteit of gehalte van sodanige Gebruikerinhoud nie, en aanvaar dus geen aanspreeklikheid ten opsigte van die Gebruikerinhoud nie.
  4. Jy verstaan dat jy deur jou gebruik van die Media24 webblaaie, blootgestel kan word aan Gebruikerinhoud, en jy kom ooreen dat jy die Gebruikerinhoud moet evalueer, en alle risiko’s dra in verband met die gebruik van enige Gebruikerinhoud, insluitend enige vertroue gestel in die akkuraatheid, volledigheid, of bruikbaarheid daarvan. Nieteenstaande die voorafgaande, behou Media24 die reg om volgens hul uitsluitlike diskresie enige sodanige Gebruikerinhoud te weier, redigeer, skuif of verwyder, hetsy dit ’n oortreding van hierdie voorwaardes en bepalings is of nie.
  5. Ten opsigte van alle Gebruikerinhoud wat jy besluit om na die Media24 webblaaie te stuur, verleen jy aan Media24 – vrygestel van outeursgelde – die voortdurende, onherroeplike, nie-eksklusiewe vergunning (met die reg tot ondervergunning) om sodanige Gebruikerinhoud (as geheel of gedeeltelik) te reproduseer, wysig, aan te pas, te redigeer, publiseer, vertaal, afgeleide werke daarvan te skep, op te voer en te vertoon regoor die wêreld en/of om dit te inkorporeer in ander werke in enige vorm, media of tegnologie nou bekend of wat later ontwikkel word, vir enige doeleindes.
  6. Tydens die gebruik van die Media24 webblaaie en/of deelname aan Media24 se Aktiwiteite of Media24 se Panele, kom jy ooreen om nie:
   1. Enige inligting op te laai, te pos, te koppel, per e-pos te stuur of andersins te versend wat op enige manier onwettig is in Suid-Afrika, of in die land waar jy woon nie;
   2. Die plek van enige persoon (hetsy lewend of dood) of entiteit in te neem nie;
   3. Opskrifte te vervals of andersins identiteite te manipuleer ten einde die oorsprong van enige inhoud te verdoesel wat versend word deur die Media24 webblaaie of verskaf word deur deelname aan Media24 se Aktiwiteite of Media24 se Panele nie;
   4. Enige inligting op te laai, te pos, te koppel, of andersins te versend wat jy nie die reg het om te versend nie;
   5. Enige ongewenste of ongemagtigde advertensies, promosiemateriaal, gemorspos, kettingbriewe, strikroof-e-posboodskappe, piramideskemas of enige ander vorm van werwing op te laai, te pos, te koppel, per e-pos te stuur of andersins te versend nie;
   6. Enige materiaal wat sagtewarevirusse bevat of enige ander rekenaarlêers of -programme wat ontwerp is om die funksionaliteit van enige rekenaarsagteware of hardeware of telekommunikasietoerusting te onderbreek of vernietig of beperk, op te laai, te pos, te koppel, per e-pos te stuur of andersins te versend nie;
   7. Persoonlike data oor ander individue te versamel of te stuur nie; of
   8. Te poog om meer as een stem per opname in te dien of enige ander daad te verrig wat die geldigheid van enige resultaat wat verkry word deur enige Aktiwiteit of Paneel van Media24 kan affekteer nie.
 5. Beëindiging
  1. Indien jy nie langer ’n Lid wil wees nie, kan jy jou persoonlike aanlynpaneelrekening te eniger tyd uitwis deur eenvoudig aan te meld. Of kontak Media24 asseblief by inligting@forum24.co.za. Media24 sal dan ophou om jou te kontak, onderworpe aan ’n administrasietydperk van 30-dae. Jy erken en kom dus ooreen dat indien jy jou lidmaatskap beëindig, jy nog e-pos van Media24 kan ontvang vir ’n tydperk van 30-dae daarna. Met die beëindiging van lidmaatskap, word enige geakkumuleerde krediet verbeur.
  2. Jy kom ooreen dat Media24 volgens sy uitsluitlike diskresie jou Media24 lidmaatskap, of deelname aan enige van Media24 se Aktiwiteite of Media24 se Panele mag beëindig of ophef, of enige Gebruikerinhoud mag verwyder of vernietig, om enige rede, insluitend, sonder beperking, omdat dit nie gebruik word nie, of indien Media24 oortuig is dat jy die letter of gees van hierdie Voorwaardes oortree het of nie konsekwent daarvolgens opgetree het nie.
  3. Jy kom ooreen dat enige beëindiging van jou toegang tot Media24 se Aktiwiteite of Panele ingevolge enige bepaling van hierdie Voorwaardes sonder kennisgewing uitgevoer mag word, en erken en kom ooreen dat Media24 onmiddellik jou registrasie as lid kan deaktiveer en/of toegang tot Media24 se Aktiwiteite en Media24 se Panele kan weier. Verder stem jy in dat Media24 nie teenoor jou of enige derde party aanspreeklik sal wees vir enige beëindiging van jou toegang tot Media24 se Aktiwiteite of Media24 se Panele nie.
  4. Media24 behou die reg om Media24 se Panele of Media24 webblaaie te eniger tyd te beëindig. In so ’n geval en tensy anders gespesifiseer, sal geen Media24 Rekeningkrediet deur enige Lede aangewend kan word nie, met die uitsondering van diegene wat die vervullingsvlak bereik het waarna verwys word in klousule 3.c.viii hierbo. Media24 sal poog om die beëindigingstydperk met alle Lede te kommunikeer; Media24 is egter nie aanspreeklik vir versuim om enige Lid kennis te gee nie, ongeag die redes.
 6. Vrywaring
  1. Jy stem hiermee in om Media24 , sy opvolgers en gevolmagtigdes en elk van sy onderskeie direkteure, amptenare, werknemers en agente te vrywaar en gevrywaar te hou van en teen enige en alle aanspreeklikheid, skade, verliese, eise (insluitend redelike regskoste) wat op enige manier voortvloei uit jou gebruik van die Media24 webblaaie (insluitend die verskaffing van Gebruikerinhoud) of jou deelname aan Media24 se Aktiwiteite of Media24 se Panele of wat voortvloei uit enige verbreking van hierdie Ooreenkoms, hetsy dit verbreek word deur jou of deur enige ander persoon, deur jou Paneel-lidmaatskapprofiel of Media24 Rekening.
 7. Derde party-webwerwe
  1. Skakels op Media24 se Webwerwe kan jou toelaat om die webwerwe van Media24 te verlaat en toegang verleen aan ander webwerwe (“Skakel-webwerf/werwe”). Die Skakel-webwerwe is nie onder beheer van Media24 nie en Media24 is nie verantwoordelik of sal nie aanspreeklik wees vir die inhoud van enige Skakel-webwerwe of enige skakels vervat in so ‘n skakel-webwerf of vir enige veranderings op sulke webwerwe nie. Media24 is nie verantwoordelik vir webuitsendings of enige ander vorm van uitsending ontvang vanaf enige Skakel-webwerf nie. Media24 voorsien hierdie skakels slegs as ’n gerief en die insluiting van ’n skakel beteken nie goedkeuring deur Media24 van die werf of enige verbintenis met hul operateurs nie.
 8. Intellektuele eiendom
  1. Alle blaaie en inhoud binne Media24 se webblaaie, insluitend maar nie beperk nie tot teks, grafika, oudio, video, foto’s, sagteware, uitvindings, ondersoeke, logo’s of ander materiaal is die intellektuele eiendom van, of is gemagtig vir gebruik deur, Media24 en sy lisensieverleners, sakevennote en geaffilieerdes, insluitend alle handelsmerke, diensleweringsmerke, kopieregte, patente, databasisregte en handelsgeheime hierin vervat. Die samestelling, organisering en vertoon van die inhoud asook alle sagteware en uitvindings wat gebruik word op en in verband met die Media24 webblaaie is die eksklusiewe eiendom van Media24. Buiten met uitdruklike toestemming volgens hierdie bepalings en voorwaardes, mag jy nie op enige manier inhoud wat op hierdie webwerf beskikbaar is, aanpas, kopieer, reproduseer, nabootsende werk skep, herdruk, vertoon, oplaai, stuur, aanstuur of versprei sonder die vooraf skriftelike toestemming van Media24 nie.
 9. Algemeen
  1. Alle kennisgewings deur Media24 aan Lede sal gestuur word na hul aangewese e-posadres soos deur Lede verskaf tydens die Registrasieproses van Media24 . Indien jy Media24 wil kontak, stuur asseblief ’n e-pos na inligting@forum24.co.za
  2. Hierdie voorwaardes en die Privaatheidsbeleid van Media24 vorm die algehele Ooreenkoms tussen jou en Media24 en vervang enige vorige ooreenkomste, reëlings, verklarings en verstandhoudings tussen Media24 en jou.
  3. ’n Kwytskelding deur Media24 van enige skending deur jou van enige van die bepalings van hierdie voorwaardes of die instemming van Media24 tot enige handeling (hetsy verrigting of versuim) wat, as dit nie was vir sodanige instemming nie ’n skending soos gemeld sou wees, is nie ’n algemene kwytskelding van sodanige bepaling of van enige latere handeling wat in stryd is daarmee nie.
  4. Hierdie voorwaardes is onderhewig aan die wette van Suid-Afrika en jy stem in om jou te onderwerp aan die nie-eksklusiewe jurisdiksie van die Suid-Afrikaanse howe.